شرکت مهندسی همپا

§        شرکت همپا

v    نام پروژه : طرح کود شیمیایی لردگان

v    حجم پایپینگ : 432،000 اینچ قطر

v    تعداد تست پکیج : 2000 پکیج