پروژه جندی شاپور

  • شرکت جندی شاپور
    • نام پروژه : پروژه ABS & Rubber
    • حجم پایپینگ : 475،000 اینچ قطر
    • تعداد تست پکیج : 2،550 پکیج