در این ارزیابی جواب درست و غلط وجود ندارد ، بنا بر این به پرسشها صادقانه پاسخ دهید .

با استفاده از مقیاس زیر 25 عبارت را با توجه به اینکه کدام عدد خصوصیات شما را بهتر مشخص میسازد ، به هر عبارت از شماره 1 تا 7 نمره دهید .

6و7                                                                          3و4و5                                                                          1و2

بسیار شبیه به من                                                         تقریبا شبیه به من                                                          شبیه من نیست

فرم ارزیابی ویژگی های شخصیتی ، شغلی